WikiThesaurus.org


Wiki Thesaurus Search

Ethiopia (IPA: /ˌiθiˈoʊpiə/)


Ethiopia - Synonyms / Noun

Yaltopya, Federal Democratic Republic Of Ethiopia, Abyssinia, Ethiopia